ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019 за пополнување на работно место со пополнување на даватели на услуги во ЈУДГ БУБА МАРА

Врз основа на член 6 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник бр.27/14,199/14,27/16 и 35/18), член  143 став 2 од Законот за заштита на децата ( Сл. Весник на РМ бр. 23/13,12/14, 44/14,144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), а во согласност со Известувањето од Министерство за финансии за обезбедени финансиски средства бр.18-19783/3 од 08.02.2019 година  ЈУДГ Буба Мара објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019
за пополнување на работно место со пополнување на даватели на услуги во ЈУДГ БУБА МАРА

Јавната установа за деца-Детска градинка Буба Мара  објавува интерен оглас за унапредување на следното работно место:

  1. Воспитувач со реден бр. 2223 и шифра ДЕЗ 03 03 В01 001- за 2 (два) извршители, со исполнување на следните посебни услови:

– дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст и дипломиран педагог за предучилишно воспитание – со стекнати 240 кредити ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен или со соодветно вишо образование за воспитувач и важечка лиценца за воспитувач.

Покрај горенаведените посебни услови, заинтересираните кандидати требе да ги исполнуваат и општите услови за вработување согласно Законот за работни односи и тоа:

  • да е државјанин на Република Македонија;
  • да е физички и психички здрав;
  • да го познава македонскиот јазик и кириличното писмо;
  • да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност;
  • да не му е изречена казна со правосилна пресуда со која е осудено за кривично дело за семејно насилство, одземање на малолетно лице, негрижа или злоставување на малолетно лице или родосвернавење, за кривично дело од групата на дела против половата слобода, без оглед на изречената санкција и кај кое во согласност со законот е утврдено дискриминаторско однесување.

На интерниот оглас можат да се јави секој давател на услуга  вработен во ЈУДГ Буба Мара кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво согласно Законот за вработените во јавниот сектор,Актот за систематизација на работните места, како и да ги исполнува следните услови:

  • да е оценет со оцена “4” или    “5” при последното оценување
  • да не му изречена дисциплинска мерка во период од 12 месеци пред објавување на интерниот оглас.

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5(пет) работни дена сметано од денот на објавување на интерниот оглас.

Пополнетата пријава и доказите за податоците  содржани во пријавата кандидатот требе да ја поднесе преку архивата на ЈУДГ Буба Мара, секој работен ден од 08,00 часот до 15,00 часот со ознака  “ За интерен оглас број 01/2019”.

Образецот на Пријавата се подига во архивата на ЈУДГ Буба Мара.

Ненавремената , нецелосната и неуредната пријава , нема да биде предмет на разгледување.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас.

ЈУДГ БУБА МАРА
Директор
Устамитова  Елена