Категорија "Случувања"

232019

Во ЈУДГ “Буба Мара”, објект “Сонце”, беа промовирани два нови прирачника за воспитувачите од детските градинки насловени како “Интерактивна комуникација воспитувач – дете” и “Воспитувачот, писменоста и говорниот развој кај децата”.

Автори: проф. д-р Лена Дамовска, проф. д-р Флорина Шеху, проф. д-р Елизабета Томевска – Илиевска, проф. д-р Кирил Барбареев, проф. д-р Ана Фрицханд.

Прирачниците ги промовираше проф. д-р Снежана Адамчевска, а за тоа колку се тие значајни за професионалниот развој на воспитувачот говореа рецензентите Елена Устамитова и Ајрие Дачи.

182019
Овој семинар беше одржан за да се поттикне здравиот начин на живот преку организирана настава кај децата од претшколска и школска возраст.
 
Проф. Ѓорѓи Спасов го водеше семинарот зборувајќи за придобивките од телесното вежбање.
 
Се ова беше поткрепено со краток филм за тоа како треба да изгледа еден час по физичко, како и литература со чија помош може да се подобри физичкото образование.
 
На семинарот присуствуваа педагози, психолози, професори по физичко образование и директори на градинки и основни училишта.
 
 
 
72019
25 години од основањето на ЈУДГ “Буба Мара”
 
Оваа година ЈУДГ “Буба Мара” го одбележа својот јубилеен 25ти роденден.
По тој повод, во просториите на МОБ беше организирана завршна приредба на децата од групите од 5-6 години од сите објекти.
Децата заедно со воспитно-згрижувачкиот и стручниот кадар вредно се подготвуваа за своите точки со кои се претставија пред своите родители и многубројните гости на нивната приредба. Тие навистина не воведоа во светот на детската фантазија со својата разиграност, невиност и искрена детска радост.
 
 
 
312019
31 Мај – Светски ден за борбата против пушењето Со децата разговаравме за пушењето и за тоа колку е штетно по здравјето на возрасните.    Ние треба да негуваме здрави животни навики, па затоа пушењето цигари го ставивме во групата на лоши навики кои ни штетат. Децата изработија постер пренесувајќи една моќна порака, да се каже “НЕ” на пушењето цигари.
272019
Филозофскиот факултет, Институт за педагогија при УКИМ и издавачката куќа “Арс Ламина” одржаа обука на тема “ЧИТАЊЕТО Е СУПЕР МОЌ”, со цел развивање на читачките способности и вештини кај учениците. На обуката присуствуваше стручниот и воспитниот тим на нашата градинка.
 
Обуката ја реализираа: Проф. Д-р Јасмина Делчева – Диздаревиќ, Проф. Д-р Анета Баракоска, Проф. Д-р Елизабета Томевска – Илиевска и група практичари.
 
Обуката имаше цел да ни укаже дека читањето има супермоќ уште од најраната возраст кај децата, како и во текот на нивното воспитание и образование во училиштата.
 
Бидете пример за вашите деца и читајте им. На тој начин тие ја развиваат својата детска фантазија и навлегуваат во светот на убавиот пишан збор.
27 – 28  Мај, 2019 година
232019
Нашите идни првачиња заедно со своите учителки и педагогот на градиката реализираа посети  во следните основни училишта:
-О.О.У. “Лазо Ангеловски”
-О.О.У. “Александар Македонски”
-О.О.У. “Димитар Македонски”
-О.О.У. “Гоце Делчев”
Посетата на училиштата беше со цел на децата да им се доближи начинот на работа на училиштата, да се запознаат со вработените и одговорни лица во секое училиште, да се запознаат со стручните служби на училиштата како и условите во кои учат нивните другарчиња.
Исто така имаа можност да разменат и лични искуства со дечињата кои сега се првачиња во училишните клупи, а биле дел од нашето големо семејство – нашата градинка “Буба Мара”.
222019

Врз основа на член 6 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл.весник бр.27/14,199/14,27/16 и 35/18), член  143 став 2 од Законот за заштита на децата ( Сл. Весник на РМ бр. 23/13,12/14, 44/14,144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), а во согласност со Известувањето од Министерство за финансии за обезбедени финансиски средства бр.18-19783/3 од 08.02.2019 година  ЈУДГ Буба Мара објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2019
за пополнување на работно место со пополнување на даватели на услуги во ЈУДГ БУБА МАРА

Јавната установа за деца-Детска градинка Буба Мара  објавува интерен оглас за унапредување на следното работно место:

  1. Воспитувач со реден бр. 2223 и шифра ДЕЗ 03 03 В01 001- за 2 (два) извршители, со исполнување на следните посебни услови:

– дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст и дипломиран педагог за предучилишно воспитание – со стекнати 240 кредити ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен или со соодветно вишо образование за воспитувач и важечка лиценца за воспитувач.

Покрај горенаведените посебни услови, заинтересираните кандидати требе да ги исполнуваат и општите услови за вработување согласно Законот за работни односи и тоа:

  • да е државјанин на Република Македонија;
  • да е физички и психички здрав;
  • да го познава македонскиот јазик и кириличното писмо;
  • да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност;
  • да не му е изречена казна со правосилна пресуда со која е осудено за кривично дело за семејно насилство, одземање на малолетно лице, негрижа или злоставување на малолетно лице или родосвернавење, за кривично дело од групата на дела против половата слобода, без оглед на изречената санкција и кај кое во согласност со законот е утврдено дискриминаторско однесување.

На интерниот оглас можат да се јави секој давател на услуга  вработен во ЈУДГ Буба Мара кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво согласно Законот за вработените во јавниот сектор,Актот за систематизација на работните места, како и да ги исполнува следните услови:

  • да е оценет со оцена “4” или    “5” при последното оценување
  • да не му изречена дисциплинска мерка во период од 12 месеци пред објавување на интерниот оглас.

Рокот за поднесување на пријавата со доказите трае 5(пет) работни дена сметано од денот на објавување на интерниот оглас.

Пополнетата пријава и доказите за податоците  содржани во пријавата кандидатот требе да ја поднесе преку архивата на ЈУДГ Буба Мара, секој работен ден од 08,00 часот до 15,00 часот со ознака  “ За интерен оглас број 01/2019”.

Образецот на Пријавата се подига во архивата на ЈУДГ Буба Мара.

Ненавремената , нецелосната и неуредната пријава , нема да биде предмет на разгледување.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој ќе внесе лажни податоци во пријавата или се утврди дека внел лажни податоци ќе биде дисквалификуван од натамошната постапка по овој оглас.

ЈУДГ БУБА МАРА
Директор
Устамитова  Елена

182019
Децата од објект Пчелка 1 учествуваа на шестиот Скопски цветен фестивал кој се одржа во градскиот парк под покровителство на град Скопје, во организација на ЈП “Паркови и зеленило” и во соработка со Општина Аеродром.
 
Како соработници во реализација на настанот беа и родителите на нашите дечиња. Скопскиот цветен фестивал го слави цвеќето, зеленилото, природата и другарувањето на отворено.
 
“Скопје цвета” беше мотото на овогодинешниот фестивал. Децата и сите присутни уживаа во убавината на цветните бои, декорации и разновидната музичка програма.
152019
Светскиот ден на семејството беше одбележан како дел од програмата на Советувалиштето за деца и родители.
 
Преку најразновидни активности кои ги спроведоа воспитувачите со децата и стручниот тим докажавме дека семејството е многу важно и дека децата треба да живеат и растат во здрава семејна средина во која се негуваат вредности како чуството на припадност и идентитет.
 
Семејството е место каде децата се чувствуваат сакани, згрижени, поддржани, сигурни и заштитени.