Дневни активности на децата

Прием на деца и слободни активности (игри по избор на децата)

Утринска гимнастика

Појадок

Реализација на дневното планирање

Ужинка

Реализација на дневното планирање

Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух

Ручек

Пасивен одмор –спиење

Ужинка

Реализација на дневното планирање

Слободни игри

Средување на центрите за учење

Заминување на децата

Прием на деца и слободни активности (игри по избор на децата)

Утринска гимнастика

Појадок

Реализација на дневното планирање

Ужинка

Реализација на дневното планирање

Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух

Ручек

Пасивен одмор –спиење

Пасивен одмор

Ужинка

Реализација на факултативни програми (по избор на децата и родителите)

Реализација на дневното планирање

Слободни игри

Средување на центрите за учење

Заминување на децата