Мисија и Визија

Раното учење и развој кај децата до 6 годишна возраст претставува основа за понатамошен успех во рамките на развојот на детето.

  • Вклучување на сите деца во процесот на раното учење и развој без разлика на полот, етничката и религиозната припадност, социо-економските и културолошките  разлики и различните здравствени и посебни потреби.

  • Организирање на секојдневни активности базирани на ,,Стандардите за рано учење и развој’’ и играта како доминантен инструмент за учење и холистички пристап во развој на детето и опфаќање на сите домени без фаворизирање на поедини домени.

  • Стимулативниот амбиент и средината овозможуваат позитивни искуства и желба за професионален пристап кон раното учење и развој на децата до 6 годишна возраст и можност секое дете активно да се вклучи во стекнување на вештини и искуство.

  • Почитување, градење партнерство и соработка со семејството и заедницата во поттикнување и достигнување на ,,Стандардите за рано учење и развој’’.

  • Промоција на детската градинка за згрижување и воспитание на малите деца.

Детската градинка ќе биде место во кое секое дете ќе има еднаков пристап и можност за развој, воспитание, игра и учење со фокус на вклученост и учество на сите инволвирани во воспитно образовниот процес кој ќе цели кон постигнување напредок на идните академски луѓе