Вработени

ДИРЕКТОР НА ЈУДГ “БУБА МАРА”
Елена Устамитова
Е-пошта: judgbubamara@gmail.com
 
 
Број на вработени
Број на воспитувачи
Број на негователи
Број на стручни работници, соработници
Административни работници
Техничка служба
Директор
Пол Женски
141
35
63
          10
2
30
1
Пол Машки
9
0
0
         1
1
7
/
Вкупно
150
35
63
     11
3
37
1
 
Степен на образование бројките не се точни
Образование
Број на вработени
М-р, д-р
 
1
 
Високо образование
 
49
 
Виша стручна спрема
 
/
 
Средно образование
 
100
 
 
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ
Катерина А. Кикерковска – Спец. по семејна медицина
Маргарита Ставрова – Дипломиран педагог 
Биљана Павловска – Дипломиран психолог 
Сања Нечовска – Дипломиран дефектолог/логопед
Биљана Н. Трајановска – Дипломиран социјален работник
Весна Христова – Социјален работник 
 Е-пошта: judgbubamara@gmail.com
Билјана Мојсоска – Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност
Моника Т. Младеновски – Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност
Николина Ќорвезироска – Дипломиран педагог по физичко воспитание
Сузана Димова – Дипломиран ликовен педагог
Марјан Атанасовски – Дипломиран музички педагог
Е-пошта: judgbubamara@gmail.com