Дневни активности

        ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА над 2 до 4 години

Време
Активности
до 8:15ч
Прием на деца и слободни активности (игри по избор на децата)
8:15ч
Утринска гимнастика
8:30ч
Појадок
9:00ч
Реализација на дневното планирање
10:00ч
Ужинка
10:30ч
Реализација на дневното планирање
11:00ч
Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух
12:15ч
Ручек
12:45ч
Пасивен одмор – спиење
14:45ч
Ужинка
15:15ч
Реализација на дневното планирање
16:30ч
Слободни игри
17:30ч
Средување на центрите за учење
До 18:00ч
Заминување на децата

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ДНЕВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ДЕЦАТА од 4 до 6 години

Време
Активности
до 8:15ч
Прием на деца и слободни активности (игри по избор на децата)
8:15ч
Утринска гимнастика
8:30ч
Појадок
9:00ч
Реализација на дневното планирање
10:00ч
Ужинка
10:30ч
Реализација на дневното планирање
11:15ч
Прошетки,набљудувања и престој на свеж воздух
12:00ч
Ручек
12:15ч
Пасивен одмор – спиење
12:45ч
Пасивен одмор
14:30ч
Ужинка
15:00ч
Реализација на факултативни програми (по избор на децата и родителите)
15:30ч
Реализација на дневното планирање
16:45ч
Слободни игри
17:30ч
Средување на центрите за учење
До 18:00ч
Заминување на децата