Ден - ноќ

5-6 години

Објект - Пчелка 2 

Целта на активноста е да се стекне вештината за користење разни ликовни постапки, лепење, сечење, цепкање; да се оспособува за одредување и препознавање на временските релации ден - ноќ.