Презентација од социјален работник Весна Христова

ЈУДГ „Буба Мара“ е дел од заедницата E-twinnig од 15.10.2019 година
- Прв проект кој е работен во нашата градинка преку платформата E-twinning е проектот „Be my friend“ кој започна со реализација во месец Февруари 2020 година и траеше до месец Ноември 2020 година.
Социјалниот работник ВЕСНА ХРИСТОВА на ЈУДГ „Буба Мара“ изработи Power Point презентација за Е-твининг.
Презентацијата е како  дел од интерното стручно предавање за  Е- twinnig
Со наслов Што е Е- twinnig, како да се регистрирате, кои се придобивките од е-твининг, како да се вклучуваат во проекти...
На овој начин ќе се овозможи на вработените да пристапат кон приклучување на заедницата и да споделуваат искуства со земјите од светот.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: