Кокиче

“Кој ли се крие под снегот? - Кокичето.”

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Да се оспособи детето да црта, слика по зададена тема и да се поттикнува чувството на радост од завршената активност.