Што се крие на моите раце?

“Што се крие на моите раце? - Бактерии”

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: да се поттикне потребата за изразување на доживувањето од самиот процес на откривање и учење.