Планетата Земја

5-6 години

Објект - Пчелка 2

“Планетата Земја” - ликовна игра

Целта на активноста е да се поттикне детето преку ликовни техники да ги изразува своите мисли и чувства и да стекнува елементарни претстави за планетата Земја.