Гасеница

“Гасеница” - ликовна игра

3-4 години

Објект - Пчелка 2

Цел на активноста: Да се поттикне самостојноста во користењето на различен ликовен и неликовен материјал и да се развива детската креативност преку ликовната игра.