Ѕвездено небо

2-3 години

Објект - Пчелка 1

Активност - “Ѕвездено небо”

Цел - да се оспособува детето за користење на различни средства во изразувањето на сопствените идеи.