Светски ден на шумите

5-6 години; објект “Буба Мара 1”

4-5 години; објект “Буба Мара”

СВЕТСКИ ДЕН НА ШУМИТЕ

“Дрвце” - ликовна игра

Цел - Да се поттикнува свесност кај детето за сопствената улога во поддршката за опстанокот на природата; поттикнување на  креативната фантазија кај децата.