Штрк

Активности:

“Штрк” - ликовна игра 

“Голф” - подвижна игра

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цели: да се поттикнува детето за користење на дланката (прстите) во ликовна игра; да се оспособи да оди по линија.