Свеж воздух

Проект - интеграција на еколошката едукација

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се збогати сетилното искуство преку мирис, способност за забележување на добро и лошо однесување кон природата, извор на свеж воздух.