Структура на листот

“Структура на листот” - сензомоторна игра

Објект - Сонце

4-5 години

Да се збогати сетилното искуство на децата преку допир.