Ги броиме дрвјата

Хетерогена група од 3-6 години

Објект - Буба Мара

“Ги броиме дрвјата”

Цел - Да се поттикне интересот за математиката и умешноста на децата за броење до 10.