Пајак и пајакова мрежа

Активност: Пајак и пајакова мрежа (ликовна игра)

3-4 години

Објект - Сонце

Цел: да се поттикнат децата да ги користат движењата на прстите и дланката за конкретна цел.