Најди ја сенката

3-4 години

Објект - Сонце

Логичка игра: “Најди ја сенката”

Цел: Да се развиваат вештини за користење на сетилата во процесот на откривање.