Шарена пролетна ливада и една пеперутка

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел: поттикнување на самостојност, истрајност и креативност кај детето при  изведување на активноста.