Кој живее на дрвото

“Кој живее на дрвото” - откривачка игра

Возраст - 2-3 години

Објект - Буба Мара

Цел на активноста: Да му се овозможи на детето стекнување на претстави и поими за некои карактеристики за животинскиот свет од блиската околина.