Топка

Деца од 4-5 години

Објект - Пчелка 2

“Топка”

Цел - Да се развива способност за организација во просторот и контролирање на делови на телото за игра со топка.