Расцветано дрвце

Објект - Сонце

Возрасна група 4-5 години

"Расцветано дрвце" - математичка игра

Да се поттикне детето да искажува радост и задоволство од завршената работа, да се оспособи да поврзува количина со број.