Гасеница

3-4 години

Објект - Сонце

Цел - да се поттикнува и негува креативноста на децата.