Интерен проект „Топка“

Место на реализација: Објект Пчелка 1

Време на реализација: ноември-декември 2020

25.11.2020 - 11.01.2021 година

Проектот го реализираа воспитно згрижувачкиот кадар со децата од воспитните групи  2-6 години во соработка со родителите и стручниот тим на градинката

Цел Да се развива способност за користење на искуствата базирани врз претходни знаења

На детето, поврзани со поимот "топка" во процесот на учење.

Презентацијата може да ја погледнете на следниот линк: