Од семе до растение

3-4 год

Објект: Сонце

Истражувачка игра: “Од семе до растение”

Цел: Да се поддржува детето да учи нови работи, да се поттикнува радост и задоволство од успешно завршената работа.