Адреси и куќички

3-4 години

Објект: Сонце

Математичка игра: “Адреси и куќички”

Цел: Да се поттикне детето да брои и препознава броеви до 10.