Запчето Петко

Активност

"Запчето Петко" - сликовница

Проект - Рециклирање со имагинација

Цел - Да се поттикнат на внимание и емотивно доживување на содржината, способност за откривање на чувства пријатни, непријатни, болни, канализирање на негативни емоции.

Развој на ситна мускулатура преку откривање на различни материјали и креативно изразување.