Каков е изразот на лицето

3-4 години

Објект - Пчелка 1

Цел - да се поттикнува во создавање и усвојување на позитивна реална слика за себе.