Семејна фотографија

3-4 години

Објект - Сонце

Цел: да се зачуваат и негуваат семејните вредности.