Изработка на упатства за здрава храна

Проект - Интеграција на еколошката едукација

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за откривање на сознанија за здрава храна и нејзините својства во развојот и растот; за витамини; развој на способност за користење шаблони и ножици.