Емотивен балон

3-4 години

Објект: Сонце

Говорна игра: “Емотивен балон”

Цел: Да се поттикнува детската емпатија кон другите. Да се развиваат позитивните емоции, а канализираат негативните.