Јас кога сум среќен/а

“Јас кога сум среќен/а” - ликовна игра

(Проект - Рециклирање со имагинација)

Објект - Пчелка 2

Возрасна група - 4-5 години

Цел на активноста: да се оспособат децата за воочување и одбирање на материјали од непосредната околина за ликовно изразување и да се поттикне детската креативност.