Риба во длабокото море

Објект - Сонце

Возрасна група 4-5 години

“Риба во длабокото море”

Да се поттикне детето да користи разни предмети во ликовно изразување.