Кругови на чувства

Активност: "Кругови на чувства"

Хетерогена група 4-6 години

Објект - Лавче

Цел на активноста: Да се поддржува да ги развива и негува позитивните емоции.