Рационално користење на водата

Проект - Интеграција на еколошката едукација

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се навикнуваат да учествуваат во донесување на правила на однесување во просториите, во насока на штедење на вода.