Мравка Савка

Активност - “Мравка Савка” - математичка игра

4-5 години

Објект - Буба Мара

Да се поттикне способност за визуелно усвојување и именување на броеви од 1-5, поврзување на цифрите со одредени бои, поттикнување на љубопитност и прецизност, користење на истражување и анализирање.