Водата и одржливиот развој

- Проект - Интеграција на еколошката едукација

Да се поттикне детето кон сопствен стил на учење и откривање на знаења за потребата и значењето, за улогата на водата, важноста на хигиената во еколошка смисла.