Да го поминеме мостот

Активност - “Да го поминеме мостот” - подвижна игра

5-6 години

Објект - Буба Мара

Да се навикнува на поставување на правилата на игра, осознавање на последиците од непочитување на истите, воочување на потребите од игра и креативно изразување.