Во аптека

Активност - “Во аптека”

Објект - Буба Мара 1

Возрасна група 5-6 години

Цел - да се усоврши способноста на детето да препознава штетни и опасни навики по здравјето.