Подарок за моето другарче од градинка

ДЕТСКА НЕДЕЛА

Деца во групи од 2-4, 3-4 и 5-6 години.

Развивање и негување другарски односи, поттикнување позитивни емоции, чувство на задоволство и припадност кон групата како и вклучување на родителите во заеднички активности.