Новогодишен украс

Објект Сонце

Воспитна група од 4-5 години

Новогодишен украс

Цел - Да се поттикне детето да изработува разни предмети и да користи разен ликовен и неликовен материјал.