Промоција на прирачници за воспитувачите од детските градинки

Во ЈУДГ “Буба Мара”, објект “Сонце”, беа промовирани два нови прирачника за воспитувачите од детските градинки насловени како “Интерактивна комуникација воспитувач – дете” и “Воспитувачот, писменоста и говорниот развој кај децата”.

Автори: проф. д-р Лена Дамовска, проф. д-р Флорина Шеху, проф. д-р Елизабета Томевска – Илиевска, проф. д-р Кирил Барбареев, проф. д-р Ана Фрицханд.

Прирачниците ги промовираше проф. д-р Снежана Адамчевска, а за тоа колку се тие значајни за професионалниот развој на воспитувачот говореа рецензентите Елена Устамитова и Ајрие Дачи.