Донација од Општина Аеродром

Во текот на месец ноември 2018 година, во соработка со општината Аеродром, нашата градинка ЈУДГ “Буба Мара” доби урбана опрема (клупи и корпи) како донација, и истите беа распределени по објекти.

Исто така, пред објект “Сонце” беа засадени дрвја.

Со ова, ние како градинка исполнивме дел од ЕКО СТАНДАРДИТЕ – УРЕДЕН И ЕКОЛОШКИ ДВОР кој е безбеден и пристапен на сите.