Одржана обука за ран детски развој и учење

Во ЈУДГ "Буба Мара” – општина Аеродром во Скопје, на ден 24.11.2018 година се одржа обука за ран детски развој и учење, на следните теми:

– Како учат децата?

– Развој на говор од 0 до 6 години.

– Стимулативна средина за учење.

Обуката за професионален развој е наменета за воспитувачи, стручни соработници и стручни работници од истоимената предучилишна установа. Темите на обуката сензибилизираат исклучително актуелни и современи педагошко-психолошки аспекти на воспитно-образовната работа со деца од предучилишна возраст. Обуката со интерактивен карактер се одржа во автентична средина и во пријатна атмосфера.

Евалуацијата ја потврди потребата на стручњаците од практиката дека имаат потреба за организирање и реализирање на обуки од ваков карактер и истата беше позитивно вреднувана.

Реализатори на обуката се: проф. д-р Лена Дамовска (доктор по педагошки науки), проф. д-р Ана Фрицханд (доктор по психолошки науки) и проф. д-р Елизабета Томевска- Илиевска (доктор по педагошки науки)

Институт за европски образовни, социо-културни и економски политики ЕВРОПА ЗА ТЕБЕ Скопје.