Јас го можам тоа 2019

На ден 22.10.2019 логопедот и психологот одржаа работилница со наслов “Јас го можам тоа“ кај децата од 5-6 годишна возраст во објект “Буба Мара“.

Целта на работилницата е децата низ интерактивни игри (ползење, протнување) да ја развиваат крупната и фина моторика.

Кај децата се  поттикна концентрацијата и вниманието, спретноста и брзината. Во игрите децата се мотивираа во извршување на задачите, а воедно често пати низ играта си помагаа, и покажаа истрајност во извршувањето на задачите. Развија способност за соработка со друго дете и се гордееја со своите достигнувања.

Кај децата се развија и позитивни чувства  и се поттикна интересот за самите игри.

Крупната моторика подразбира активирање на големата група мускули и овозможува движење на целото тело. Фина моторика ги опфаќа малите групи на мускули кои овозможуваат добра координација.

Развојот на фина моторика подоцна го олеснува совладувањето на вештините на пишување.