Сообраќајни средства 2019

На ден 31.10.2019 година, педагогот во објект “Буба Мара1” реализира работилница на тема ”Сообраќајни средства” со децата од 4-5 годишна возраст.

Целта на работилницата беше децата да се запознаат со видoвите сообраќај и сообраќајните средства. Најпрво децата во активноста се воведоа со разговор и погодување на гатанки. Потоа пристапивме кон пополнување на математичко наставно ливче кога децата именуваа и класифицираа сообраќајни средства. 

Низ ликовната игра децата ја покажаа својата креативност, а изработките ќе ни послужат да изработиме интерна сликовница за превозни средства.