Акција за разубавување на дворот 2019

На ден 09.11.2019 (сабота) во објектот Лавче се реализираше акција за разубавување на дворот во соработка со родителите. Се изработи куќарка од дрвени палети во дворот на градинката. Поттикнување на родителите и нивно активно вклучување во уредување на дворот на градинката со цел полесно одвивање на воспитно-образовниот процес во надворешни услови, развој на детската љубопитност и истражувачките способности.