Печатење на јаболко - ликовна игра 2019

На ден 11.11.2019 година педагогот со воспитно згрижувачкиот кадар  реализираше работилница со наслов „Здрава Храна”. Работилницата беше реализирана во објект Буба Мара со возрасна група од 2-3 години и имаше цел децата да стекнат навики за користење на здрава храна уште од најмала возраст и да се развие фината моторика кај децата. Беа реализирани низа активности и тоа: печатење со јаболче, читање приказна низ серија слики и пеење песнички за здравата храна.

Активностите беа во интерес на проектот кој се работи на ниво на објект Буба Мара со наслов „Мали потрошувачи“ - Здрава храна.